Inscrición

Nome completo (obrigatorio)

Teléfono (obrigatorio)

DNI (obrigatorio)

Data de nac. AAAA-MM-DD (obrigatorio)

Correo electrónico

Concello de procedencia (obrigatorio)

Estou en posesión de licencia federativa da Federación de Montañismo en vigor para o ámbito no que se desenvolve esta andaina
NONSINo caso de NON estar en posesión da licencia federativa subscribiremos unha póliza de seguro para accidentes deportivos con cobertura no día da andaina. Para estar cuberto por este seguro de accidentes é requisito necesario estar CORRECTAMENTE INSCRITO EN PRAZO para participar nesta actividade (o prazo de inscrición remata o xoves día 16 de xullo ás 23:59 horas). A organización únicamente asumirá as continxencias correspondentes aos participantes correctamente inscritos en prazo.


Asumo de responsabilidade (obrigatorio)
SIMANIFESTO:

1. Que estou fisicamente ben preparado para a práctica do sendeirismo, gozo de boa saúde en xeral, sen padecer enfermidade, defecto físico ou lesión que poida agravarse coa miña participación na devandita actividade. Se durante a proba, padecese algún tipo de lesión ou calquera outra circunstancia que puidese prexudicar gravemente a miña saúde, poreino en coñecemento da organización canto antes.
2. Que son consciente de que este tipo de actividade, ao desenvolverse no medio natural, en lugares de difícil control e acceso, levan un risco adicional para os participantes. Por iso, asisto de propia vontade e iniciativa asumindo integramente os riscos e consecuencias derivadas da miña participación.
3. Que dispoño de capacidade física e destreza técnica suficientes como para garantir a miña propia seguridade, baixo as condicións de autonomía nas que se desenvolve a actividade. Igualmente, dispoño do material deportivo e de seguridade esixido pola organización e garanto que se atopa en bo estado, se utilizalo adecuadamente e levareino encima durante toda a actividade.
4. Que domino e comprométome a cumprir as normas e protocolos de seguridade establecidos pola organización na que vou intervir, así como a manter un comportamento responsable que non aumente os riscos para a miña integridade física ou psíquica. Seguirei as instrucións e acatarei as decisións que tomen os responsables da organización
en temas de seguridade.
5. Que autorizo aos Servizos Médicos da actividade, a que me practiquen calquera cura ou proba diagnóstica que puidese necesitar estando ou non en condicións de solicitala. Ante os seus requirimentos comprométome a abandonar a actividade se eles estímano necesario para a miña saúde.
6. Que autorizo á organización calquera fotografía, filmación ou gravación que tomen, sempre que estea exclusivamente relacionada coa miña participación neste evento.
7. Que participo voluntariamente e baixo a miña propia responsabilidade na actividade de sendeirismo.


O roteiro sae de Outeiro e remata na praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Son 16 km de percorrido. A ruta é lineal e levamos autobús de apoio.


O autobús sae as 8:00 da mañá dende a praza da igrexa de Lalín ata Outeiro que é o punto de partida da andaina. Ao finalizar a caminata o autobús trae á xente de regreso a Silleda e a Lalín
SI


A actividade é gratuita e inclúe traslado en autobús e seguro de accidentes por un día.