Inscrición

FORMULARIO DE INSCRICIÓN PARA O ROTEIRO DO MONTE DO CARRIO ORGANIZADO POLA COMUNIDADE DE MONTES DE BERMÉS E OUTROS LUGARES COA COLABORACIÓN DE ROTEIROS DE LALÍN.


Nome completo (obrigatorio)

Teléfono (obrigatorio)

DNI (obrigatorio)

Data de nac. AAAA-MM-DD (obrigatorio)

Correo electrónico

Concello de procedencia (obrigatorio)


Para participar na andaina é obrigatorio estar correctamente inscrito en prazo. A organización dispón dunha póliza de seguro para accidentes deportivos que poidan acontecer durante a actividade. A organización únicamente asumirá as continxencias dos participantes na andaina que estén inscritos en prazo. O prazo para anotarse remata o próximo xoves día 29 de febreiro de 2024 ás 23:59 horas.MANIFESTO:

1. Que estou fisicamente ben preparado para a práctica do sendeirismo, gozo de boa saúde en xeral, sen padecer enfermidade, defecto físico ou lesión que poida agravarse coa miña participación na devandita actividade. Se durante a proba, padecese algún tipo de lesión ou calquera outra circunstancia que puidese prexudicar gravemente a miña saúde, poreino en coñecemento da organización canto antes.
2. Que son consciente de que este tipo de actividade, ao desenvolverse no medio natural, en lugares de difícil control e acceso, levan un risco adicional para os participantes. Por iso, asisto de propia vontade e iniciativa asumindo integramente os riscos e consecuencias derivadas da miña participación.
3. Que dispoño de capacidade física e destreza técnica suficientes como para garantir a miña propia seguridade, baixo as condicións de autonomía nas que se desenvolve a actividade. Igualmente, dispoño do material deportivo e de seguridade esixido pola organización e garanto que se atopa en bo estado, se utilizalo adecuadamente e levareino encima durante toda a actividade.
4. Que domino e comprométome a cumprir as normas e protocolos de seguridade establecidos pola organización na que vou intervir, así como a manter un comportamento responsable que non aumente os riscos para a miña integridade física ou psíquica. Seguirei as instrucións e acatarei as decisións que tomen os responsables da organización en temas de seguridade. Igualmente cumprirei coas normas de tráfico e seguridade vial.
5. Que autorizo aos Servizos Médicos da actividade, a que me practiquen calquera cura ou proba diagnóstica que puidese necesitar estando ou non en condicións de solicitala. Ante os seus requirimentos comprométome a abandonar a actividade se eles estímano necesario para a miña saúde.
6. Que autorizo á organización calquera fotografía, filmación ou gravación que tomen, sempre que estea exclusivamente relacionada coa miña participación neste evento.
7. Que participo voluntariamente e baixo a miña propia responsabilidade na actividade de sendeirismo.


Asumo de responsabilidade (obrigatorio)
SI


O roteiro sae do Campo da Festa de Bermés, en Bermés, a dez quilómetros da Vila de Lalín. Existe aparcadoiro. A ruta é circular e dará comezo ás 10 horas. Recoméndase acudir cando menos con quince minutos de antelación.


A actividade é gratuita.